Monday, April 05, 2010

Exactus, Porto (watercolour)

Porto
32cm x 22cm


Detail